Sëlva, lecurdanzes da pludagiut

I ciastiei

L Ciastel de Val. Ciastelat. L ciastel - Fischburg.

L ciastel "Fischburg" coche l ie al didancuei
Vedla cherta cun la ududa dal Ciastel de Val deviers dla dlieja

Sëlva ie l sëul chemun de Gherdëina che à mo al didancuei n bel ciastel (la Fischburg) y leprò mo i sedims dl Ciastel de Val y vel’storia de n terzo sedim, l Ciastelat tl luech tlamà al didancuei “Uedli”. Sun nosc ciastiei iel unì fat studies drët soc da plu studiëusc bele da n grumon de ani incà, ma l ie for mo plu aspec y fac storicamënter nia desmustrei. L ne n’ie nia duvier de chësta publicazion sun Sëlva stlarì chisc ponc y ne n’on nce nia la lerch per repurté duta la minonghes defrëntes y perchël trajons adum mé n curt plu nrescides y minonghes. Plucheauter se stizons sun l liber dl storich Oswald Trapp - Tiroler Burgenbuch-Eisack y Anton Schwob - Oswald von Wolkenstein, ma nce sun i Calëndri de Gherdëina (dantaldut i scric de pater Fedele de Solech).

L Ciastel de Val
L Ciastel de Val, tacà su sciche na coa de rondules sun Steviola (prim crëp a man ciancia a pië da Val ite) ie dessegur unì fat su danter i ani 1200 a 1235 da antenac di grofs Wolkenstein, coche ciastel per jì a ciacia o povester da vel’grof muciadif che ne pudova nia sté ti majeri ciastiei dl raion. Semea che l Ciastel de Val ie mpo unì abità nce dut l ann. L ne n’ie deguna desmustrazion documentela, ma mé supusizions pervia dl sistem dl frabiché che fej daté chësc frabicat ai tëmps di “Raubritter”. Te na scritura di “Bozner Notariatsakten” dl 1237 rejonen plu iedesc de n Arnoldus von Wolkenstein (che tulova l inuem da chësc ciastel) y che pudëssa vester stat si prim abitant. Arnoldus fova bonamënter n descendënt di seniëures de Ciastel che semea cumandova sun nosta valeda. Si descendënt fova Heinrich von Kastelruth numinà “der Maulrapp”. I mutons de chësc, Rupert, Fritz y Ulrich ova dl 1293 renunzià per 64 Mars Berner a si dërc sun l ciastel y la sunieria Wolkenstein ti i lascian a Randolf von Villanders-Pardell. L inuem Wolkenstein ne ti à nia i antenac dl grof dat al ciastel, ma bonamënter à propi chisc tëut l inuem da tlo. L inuem pudëssa, aldò de de plu nrescides storiches de n cër valor, unì dal crëp Wolkenstein, coche bonamënter univa tlamà tl prim l Saslonch. Te n vedl scrit che à da nfé cun l “Gericht Wolkenstein” rejonen de n gran crëp da temëi, sun chël che deguni ne n’ie mo ruvà su, che n adrova n di ntier a ti jì ntëur, y che ie drët da temëi pervia dla nibles y pervia di sasc che berdola ju, che ie danter la sunieria de Ciastel (Castelreundt), de Fascia (Effas), de Gudon (Geuffithaun) y de Wolckhenstain che se tlama propi Wolckhenstain. L inuem de nosc luech y sambën nce dla familia nëubla di grofs che à tlo cumandà per cënc de ani semea vënie da nosc bel crëp che ie pu nce l simbol dla valeda. Saslonch che ntlëuta ova inuem sas o crëp tla nibla (Wolckhenstain). Tl prim ova l ciastel dessegur cin partimënc; dancà na sort de verzon (Zwinger) danter mures che fova nce na segurëza, y dovia ite de viers dl lën de Stevia n resservar dal’ega (doi metri sot y 1,2 m lerch, che ie mo al didancuei da udëi). L’ega messova bonamënter unì purteda su tlo y l resservar fova plucheauter na resserva. Defin da desmustré iel ulache l fova n vedl ciastel (Alt Wolkenstein) che messova vester tlo dlongia, dessot o dedora. Marx Sittich von Wolkenstein (1563-1620) rejona de “zwei alte burgstall und schloss“ che dova vester dlongia “Neu Wolkenstein“ (Schlern Schriften dl 1936). L Ciastel de Val possa nce avëi abù vel’fin de cuntrol ajache l fova daujin al troi Paian, che dessegur dan arjonjer l Jëuf de Frea univa ca per Juac, Daunëi, Val y tres l bosch de Pastura via dai “Uedli” passan pona tres Plan y Frea de viers dl jëuf. Nsci vëijen sun n pultret dl grof Engelhard Dietrich von Wolkenstein dl ann 1644 tl Ciastel Summersberg na dumbria dl vedl Ciastel de Val sota i sedims dl ciastel tacà sun l crëp de Stevia. La storia de n ciastel mo plu vedl sota i sedims dl ciastel tacà sun Steviola giapa nsci n cër valor.
Mo n scrit dl 1506 y pona la spartizion dl’arpejon de Wilhelm II dl 1595 rejona de n ciastel tla pastura Larzonei che ie sota l Ciastel de Wolkenstein. Perchël pudëssel vester stat n frabicat bëndebò grant sota o dedora dal Ciastel de Val che fova bele unì fat dant. Chësc ie nce desmustrà dal fat che mo al didancuei iel n doicënt metri sota l ciastel resã di mures che pudëssa nce vester states la stales ulache l fova mesun taché i ciavei y lascé paussé i ciavalieres. La giara unida da sëurajù à ntant curì belau dut y povester fossel nteressant sce vel’archeologh crissa tlo do plu avisa la storia. Dessegur fova tlo dl 1311 patron Randolf von Villanders, che cumandova sun chëi puec “puere Gherdëines“ cun na man drët sterscia y ne se cruziova nia truep de na giustizia, ma plucheauter de “tré ora da chësta puscion dut chël che l fova mesun”, tan che l’ëiles ne se nfidova nia plu ora de cësa, nianca per jì te dlieja. Permò dl 1370 se à si mut Konrad dat l inuem “Wolkenstein” y à lascià fé l blason nuef cun laite la nibles, che ie mo al didancuei plu o manco l blason dl Chemun de Sëlva. Konrad ie l prim a se tlamé ufizialmënter von Wolkenstein y a adurvé l blason nuef. Si mut Friedrich, che fossa stat l prim descendënt di Wolkenstein, messëssa avëi abità puech tl Ciastel de Val, ajache si ncësa fova, do avëi maridà la patrona dla Trostburg chësc ultim ciastel scialdi plu bel y te na luegia plu saurida. Tl Ciastel de Val à bonamënter nce vivù per n cër tëmp l ciantautëur Oswald von Wolkenstein, (nasciù dl 1377, mort dl 1445 a Maran y suplì a Neustift) fi de Friedrich. Oswald ova fat na vita drët deslieda y ova suvënz messù mucé dala giustizia de si fredesc y parënc tan che dl 1417 ovel messù passé dut l inviern cun si familia tl Ciastel de Val. L Calënder de Gherdëina dl 1948 publichea n scrit dl 1897 de pater Fedele Demetz de Solech, che dij che Oswald fova nasciù tl Ciastel de Val y che dl 1452 fova l ciastel mo abità dut l ann y daldò mé plu per sté al frësch ti mënsc da d’instà. Bonamënter iel unì abità ti ultimi ani dal “seniëur dla sunieria“ di Wolkenstein. For tl articul de pater Fedele iel da liejer che l Ciastel de Val ie unì desdrù dl 1525 da n gran tòch de crëp che se à destacà da Steviola. L Trapp scrij tl liber “Tiroler Burgenbuch“ che chësc fova suzedù dan l 1522 ma che l ciastel fova mpo mo unì abità per n valgun ani do dai seniëures dla sunieria di Wolkenstein. La liejënda uel che bele n valgun dis dant ova na gran nibla foscia curì ite Steviola y l Ciastel de Val y ova nsci dat da ntënder ala jënt de lascé l ciastel dan che suzede na desgrazia. L grof ova donca lascià da tëmp l ciastel y se ova njinià bel plan na sënta nueva per passé l instà te Sëlva fajan sun n pitl ciastel (l Ciastelat) bele ntëur l 1500 sëura l luech de Sëlva, sai “Uedli” (pater Fedele dij sëura l Droc, al didancuei cësa Aldian). Plu da crëier ie la verscion storica che dl 1511 ova l gran tremot cun epizënter tl Friul bele danejà n pert l ciastel y che sun chëla se ova i grofs cris bel plan n’autra sënta.
L Ciastel de Val ie pona jit n revina defin y permò dal 1974 al 1977 iel unì mpue cumedà su sun scumenciadiva dla Lia Cultura y Usanzes cun finanziamënc dla provinzia y dl chemun finan y lëures dl 1979. L fossa dessegur mo da nrescì y crì scialdi, dantaldut tl bosch sota l ciastel y chësc pudëssa stlarì vel’dumanda davierta sun “Alt- y Neu-Wolkenstein”.

Ciastelat sai “Uedli”
De chësta sënta ne n’iel plu da udëi feter nia, ma pater Fedele (1897) dij che chëi plu de tëmp se lecorda mo che si peresc savova che iló fovel la muredes de na frabica. Chësc messëssa donca mo vester stat da cunëscer feter ntëur l 1800 o ala fin dl 1700. Al didancuei mëina n bel troi fat su ti ani 1970 dal hotel Scoiattolo sai “Uedli” y dal’autra pert n troi nuef (fat su dl 2005) dal troi dla ferata (hotel Sun Valley) su per pona se taché adum, ite per l ëur de Costabella (l vedl y drë inuem ie Pastura) cun l troi su per Dantercëpies. Tlo ruvova bonamënter nce l troi Paian ajache a mesa la riva de Pastura ora iel tlermënter mo da udëi l fòs a mesa la riva ora ulache messova vester n vedl troi al didancuei chersciù ite tl bosch.

L Ciastel - Fischburg
L terzo ciastel de Sëlva ie chël che al didancuei vën tlamà da duc “L Ciastel”, y che à inuem perdrët Fischburg repurtà per talian te Castel Gardena (sota l fascism numinà Castello Prebenda). De chësc iel scialdi de plu storia cunesciuda y fac repurtei y segures. Frabicà su danter l 1622 y l 1641 sun scumenciadiva dl grof Engelhard Dietrich (seniëur y dal 1630 grof zu Wolkenstein nasciù dl 1566 y mort dl 1647) ie chësc ciastel unì sentà ite tl bosch danter prei cun 8 pitli lec plëns de pësc de ruf de plu sortes, abità dai grofs dantaldut d’instà mé per feter 200 ani. L grof Engelhard Dietrich (fra dl storich Marx Sittich) fova restà zënza pere bele da pitl y fova unì destinà da si fredesc a na cariera etlesiastica. Ma ël se ova destacà da chësta streda y ova studià te de plu ziteies europeiches y unì zeruch dl 1595, ovel pertendù si pert de arpejon, giapan l Ciastel Trostburg y la sunieria de Wolkenstein. Maridà cun Ursula von Wolkenstein-Rodeneck stajovel tla Trostburg. Ël fova de gran fede cristiana y n gran sustenidëur dl orden di capuzineri (a chël che fova nce zapei ite doi de si mutons). Mo plu sterscia dl’amirazion per i capuzineri fova pra ël la ueia de frabiché y nsci ovel passà duta si vita cun se cruzië de si frabicac. L Ciastel te n stil renaissance ie l ultim ciastel frabicà su tl Tirol mo ncertlà cun mures y cun sfëntes per stlupeté y se defënder, cossa mpue ora dla norma ajache l Ciastel ne n’à mei abù vel’fin de defendura, sciche pudova avëi ciastiei plu vedli y te posizions plu strategiches. L grof Engelhard Dietrich ova purvà dassënn de ti fé capì al “Erzherzog” Leopold dl Tirol che l fova de bujën de chësc ciastel per se defënder da vel’nvajion de chëi da Unieja, ma l ne n’ova abù degun suzes de chësc viers y perchël ne n’ovel nce nia giapà i finanziamënc y i saudeies per fé su l ciastel a spëises dl guviern. Nsci ovel fat su aslune la pert per passé l instà, ma pona ovel abù drët giut da finé i mures ntëur via y l gran ciampanil (finà permò dl 1643). Jëuni dl raion pudova lauré per fé su l Ciastel mpede jì pra l militer. Do Engelhard Dietrich ie stat patron si fi Conrad Dietrich y pona l nepot Johann Baptist. Do Johann Baptist l à abù si fra Maximilian Carl, che l ova njinià ite cun mubilia de valor y ova frabicà ora la sceles tla prima chëurt dedite. Da dedò iel stat patrons Ferdinand Carl (mort dl 1686), Johann Josef (mort dl 1754) y pona Anton Maria grof Wolkenstein (mort dl 1806) che l ova arpà dl 1759 y che à mudà dassënn l cialé ora de chësc ciastel y cumedà i tëc, i vieresc, la stues lascian fé urnamënc nueves dal scultëur Melchior Vinazer (1622-1689) de Urtijëi. L mut de Anton Maria che purtova l medem inuem ie mort bele 2 ani do si pere (1808) y i mutons de chësc ne n’ova plu degun nteres per l Ciastel tan che dl 1826 ovi vendù a lincant per 808 Gulden duta la mubilia y i chedri de familia drët de valor. L Ciastel ie unì dunà dal grof Leopold von Wolkenstein (un di mutons de Anton Maria II.) che l ova pona arpà dl 1841 ai Chemuns de Sëlva y S. Cristina per dé d’albierch ala puera jënt che fova zënza cësa, se tenian l ciampanil plu aut sciche per residënza per unì a sté ntan vel’instà. I Chemuns de Sëlva y S. Cristina ova destinà chësc ciastel a cësa di pueresc y te chësc tëmp ova la strutura, ma dantaldut la mubilia dl Ciastel dassënn patì tan che n grum de tòc de mubilia y l taflà de lën ie unì tizà per sciaudé i locai massa auc y granc per la puera jënt che suvënz ne fova nce nia bona de se fé su la lënia che la adurvova. Ai 6 de utober dl 1925 à l Chemun de Sëlva (sota l ambolt Franz Komploi da Tieja dessot) fat ora de vënder si pert (patron fova al 50% nce l Chemun de S. Cristina y l ciampanil plu aut fova mo dl baron de Wolkenstein) al baron Carlo Franchetti de Roma. Coche “paiamënt” messova l baron ti cumedé su al Chemun de Sëlva la cësa te Plan (ulache l fova i magasins di saudeies dla prima viera y al didancuei iel la cësa Taiadices y la caserma di Carabinieri) fajan dainora 4 cuatieres da mëter ite cater puera families de Sëlva che ntlëuta stajova tl Ciastel. L cuntrat ie pona unì fat dl 1926 y l baron ova lessù cumedà su l vedl frabicat de Plan. L ciampanil ie unì cumprà dal baron Franchetti diretamënter dai Wolkenstein n valgun ani do. Ntant ova l baron Franchetti derturà su dassënn l Ciastel y ova cumprà te de vedla cëses te Sudtirol y tl Trentin de vedla stues, sales y furniei de plates depëntes de valor y les ova fat mëter ite tl Ciastel l rendan inò da pudëi sté laite. Dl 1930 ti ova l Chemun de Sëlva (ntlëuta sot al podestà Lodovico Donati, metù dal regim fascist) dat la zitadinanza de unëur al baron Franchetti per si meric de avëi dat de gran mpulsc al turism y al sport da d’inviern. L Ciastel ie al didancuei for mo de chësta familia y nia da vijité al publich. Plu iedesc à l Cunsorz Turistich de Gherdëina ti ani dal 1990 al 2000 purvà de se n nuzé culturalmënter fajan de biei cunzerc de mujiga tlassica de “ValgardenaMusika”, ti verzons dedite dai mures dl Ciastel. Purtruep ne n’iel al didancuei nia mesun de se n nuzé inant y l semea nce che i patrons ne n’ebe nia gran nteres al derturé su sciche l se toca.

Col dala Pelda, Col dala Forcia y Col da Larjac
Col dala Forcia ie denuminà l col sun la vedla streda che da Sëlva mëina a S. Cristina, a man ciancia ulache al didancuei ie la Villa Carolina y a sud de Col dala Pelda che ie a man drëta de streda. Mo plu a nord (za. 100 metri de viers de Col Raiser ie Col da Larjac. Chisc trëi coi ie de mpurtanza storica per vester stac luesc de penitënza, de sunieria y de esecuzion dla cundanes. Col dala Forcia ie stat, dessegur aldò dla storia, l post ulache chëi che univa cundanei per vel’melfat univa giustiziei. Tlo dëssel vester stat na buja, fata ora cun sasc y sun l fonz plu fieres spic sun chëi che l univa smacà ite i lotri y lascei a si destin y nce la “forcia” per taché su i melcapitei. Nfin feter ntëur l 1800 ova i grofs de Wolkenstein l pudëi de giustizië i lotri y nsci fova chësc luech l post cun i njins ncherscëui per tré tres la cundanes. Aldò de na nrescida dl prof. Edgar Moroder, tëuta ora dl liber dl curat de Urtijëi Josef Anton Vian (1804-1880) dat ora dl 1864, fova “Wolkenstein und Colfuschg standen unter dem teritorial kleinem Gericht Wolkenstein der Dynasten, Grafen von Wolkenstein-Trostburg. Diese übten über diesen Landesteil nicht nur die ganze Gerichtbarkeit aus, sondern urteilten über Leben und Tod ihrer Untertanen. Erst vor wenigen Jahren, also nach 1845, zerfiel der gemauerte Galgen auf dem Hügel genüber Col da la Pelda, welchen Platz die Leute noch (dl 1864) mit Schauder betrachten.“
Nsci possen capì che chësta fëurcia y chësc busc ie stac per almanco 200 ani (da canche l ie unì fat l Ciastel dl 1641 o bele da dant nfin ala metà dl 1800) l luech per giustizië i lotri cundanei dala sunieria di grofs de Wolkenstein/Trostburg. Wilhelm Moroder-Lusenberg (1877-1915) scrij te si liber sun Urtijëi dat ora dl 1908 che de plu pruzesc univa tenii tla cësa de Col dala Pelda (fata su dl 1640) ulache fova patrones doi seniëures “contesse” dla familia di Wolkenstein, che se ova nciasà tlo pervia dl surëdl che via la “Fischburg” mancia per plu mënsc d’inviern. Bonamënter iel te chësta cësa dassënn nëubla per chëi tëmps unì metù ite la “sunieria” permò do la mort dla doi seniëures. La pelda de stil baroch cun pitla pitures cuecenines, che ie mo al didancuei, semea vester unida fata dan l 1670 y fova dessegur da udëi n cuntest cun l luech de esecuzion de Col dala Forcia. Nsci fovel la puscibltà sibe per i cundanei che per i bòies (chëi che messova purté ora la cundana) de dì vel’urazion per si fai. Tlo ruvova nce l troi dla penetënza che menova dal ruf de Gherdëina a mesa i prei de Runcac su. Col dala Pelda, Col dla Forcia, Col da Larjac ie stac nfin ala costruzion dla streda da Dorives ite la luegia defin zentrela te Gherdëina, nce ajache tlo passova pu la sëula streda che liova S. Cristina y Sëlva y ajache i ova adum cun l Ciastel l cuntrol sun dut cie che passova. Te ciulé dla vedla cësa y ustaria de Runcac (brujeda ju dl 1943) dova vester la perjons y ja Dosses la plaza per malterjé i melfatëures. Danter l Ciastel y Col dala Pelda dëssel vester stat n pitl tunel, coche conta mo al didancuei la jënt de tëmp. La storia drët nteressanta, nce sce mo mei desmustreda da archeologs o storics, rejona de n pitl tunel che piova via tl cianton dedite dessot pert dl Ciastel (ulache mo al didancuei iel na vedla scela tumeda ite) y che passan via l ruf de Gherdëina danter La Poza y Dorives ruvova sun Col dala Pelda. Chësc tunel dëssa avëi servì per mené i prijunieres y nce documënc dal Ciastel via pra la cësa de sunieria zënza dé tl uedl.