Sëlva, lecurdanzes da pludagiut

Turism

La tradizion de fé defiledes per i seniëures ie unida su bele dan la segonda viera. La defileda ta Caspier ntëur l 1955.
Dan l hotel Oswald fovel na bela lerch per se goder n bon café...
I “seniëures” ruvova plucheauter cun la ferata te Sëlva y uni hotel mandova l portier cun la pëiga ala stazion per cialé de abiné vel'seniëur.

Cun l’arpizeda de nosc crëps dan 140 ani à scumencià l turism te nosc luech. Do 30-40 ani iel unì su l jì cun i schi y permò ti ani do l 1970 à l inviern giapà n majer pëis che l instà.

L turism te Sëlva
La storia dl turism te Sëlva possen cialé do cun na cërta segurëza permò da canche l ie protocoi da liejer y de chisc n iel permò dal 1938, canche l fova unì metù su ufizialmënter l’azienda de turism. Acioche Sëlva unisse recunesciuda n luech dëni de giapé ufizialmënter la rejon de se numiné luech de cura y turism, messova l luech bele avëi na cërta storia y vester recunesciù de n cër livel. Plu saurì iel perchël pië via da dates storiches segures sun vel’ustaria y vel’arpizeda sun nosta Dolomites o dala storia dl sport da d’inviern. L svilup dl turism te nosc luech ie perchël plucheauter da liejer tla pert sun l alpinism, sport da d’inviern y vedla ustaries. La prima ustaries numinedes ie Runcac, Plan, La Gërva, Juan, Oswald, La Bula (Gasthof Stern) y Maciaconi dutes bele dan l 1900.
L turism à scumencià cun i prim alpinisc che d’instà jiva a se arpizé per l prim iede sun nosc crëps y l “Deutsch-Österreichischer Alpenverein” à tlo abù de gran meric. Dl 1902 fovel bele nce 22 mëinacrëp te Gherdëina y bën 8-10 de chisc fova de Sëlva.
Dl 1902 fovel unì dat ora l prim cudejel sun nosta montes, l “Grödner Führer” per dé nfurmazions ai fulestieres che ulova jì sa mont. Ntlëuta fovel nce bele n cunliamënt reguler cun ciavei da Pruca nfin te Plan y nce n orar stampà “Fahrplan der regelmässigen Post- und Stellwagen”.
L turism da d’inviern possa vester datà feter n 30 ani do chël da d’instà nce sce l sport da d’inviern, dantaldut la luesa, univa pratigà te Sëlva bele ntëur l 1900. La prima garejeda de lueses de n cër livel - l Tiroler Preisrodeln - fova unida fata dl 1908 ju de Dantercëpies y venciuda da Anton Vinatzer cun n tëmp de 5 menuc y 20 secunc. L club dla lueses fova l prim club de sport da d’inviern y ova nce urganisà la prima garejeda de schi dl 1908. L possa bën unì tlamà ravisa dl Schiclub Ladinia, plu tert pona deventà Schi Club Gherdëina.

Lia de abelimënt dl luech (Verschönerungsverein)
Bele dan l 1930 ova Sëlva n cër inuem tl turism nce tla Talia, tan che l podestà da ntlëuta Lodovico Donati ova, deberieda cun l podestà de S. Cristina, damandà y nce arjont che a Sëlva y a S. Cristina ti unisse recunesciù dl 1938 la carateristica de “Stazion de turism“. Chësc titul adurvoven per pudëi avëi na “Azienda de turism“ publica che garantiva nce n finanziamënt statel.
Na Lia de abelimënt dl luech (Verschönerungsverein) fovel bele da dant, tan che l plu vedl pruspet de prupaganda turistica de Sëlva ie dl 1911. Ne son nia stat bon de nrescì canche la ie unida metuda su y da chi ajache l ne n’ie degun protocoi. Chisc ie bonamënter unii desdrui tl meldefuech dla ustaria de La Gërva dl 1924.
Ti ani dl fascism dal 1926 inant, ova sambën na lia privata puech pëis y duta la dezijions univa tëutes dal podestà che te si lëur damandova, sce l ratova, cunsëi a na jonta plu o manco democratica. Ma nce bele dal 1920 inant ova l’aministrazion fascista for da rujené pea y l chemun ne fova nia plu tan autonom ajache n grum de diretives univa dates zentralmënter.
L chemun, che dajova na gran mpurtanza a na drëta prupaganda per l turism, ova metù su dl 1924 na chëuta sun la sëuranuetes dl 10% dl priesc dl durmì y dl 1925 fat ora de ti dé l 10% ala “Società di abellimento” de Sëlva (che fova l Verschönerungsverein batejà da nuef per talian). Dl 1928 dajova l chemun ala “Società di Abbellimento di Selva- Verschönerungverein” n cuntribut per fé prupaganda turistica.
Dl 1933 ova l podestà tëut ju la Lia per l abelimënt y ova sëurantëut per l chemun n debit de 1.715,20 lire. Dal 1933 nfin al 1938 ova l podestà (che mudova feter uni ann) aministrà diretamënter l turism paian la propaganda cun scioldi dl chemun.

 

Azienda de turism
(Azienda di Soggiorno e Turismo di Selva Gardena e S. Cristina)
La dumanda de deventé “stazion de turism” fata ai 31 de utober dl 1926 y pona inò dl 1930 dal podestà cumpedova su danter l auter chësta zifres statistiches che à da nfé cun l ann 1924:
10 hotiei cun 530 liec
2 uties cun 90 liec (Frea y Sela)
30 afitamajons cun 140 liec
De ndut 760 liec
433 seniëures talians cun 1.678 nuetes passedes te Sëlva
1.294 seniëures da oradecà cun 6.830 sëuranuetes
De ndut 8.508 sëuranuetes
L ann 1925 fovel pona bele 577 seniëures talians cun 2.918 sëuranuetes
1.916 seniëures da d’autra nazions cun 9.629 sëuranuetes.

L ann 1939 fovel te Sëlva bele 70 cëses cun la lizënza de afité (7 de prima categuria, 18 de segonda categuria, 27 de terza categuria y 18 de cuarta categuria) y 2 uties da mont. I hotiei fova 17 (un de prima, doi de segonda, 4 de terza, 4 de cuarta y 6 pensions). Te n protocol de chël ann possen nrescì che Sëlva ova 1.690 liec (de chisc 680 te cëses privates y 1.010 ti 17 hotiei y tla pensions) cun 106.316 sëuranuetes. Per arjonjer statisticamënter inò la medema prejënzes dl ann 1939 muessen ruvé ai ani 1955/56.
Ai 7 de jené dl 1938 fovel unì recunesciù ufizialmënter, cun decret dl Stat talian, ai doi Chemuns de Sëlva y de S. Cristina la carateristica de “Luech de cura y turism” metan su na sëula azienda a regulé l turism ti doi chemuns.

L decret ie nteressant ajache l mët n valguna cundizions che vën repurtedes tlo dessot tl test uriginel:
Decreto ministeriale 7 gennaio 1938/XVI
I Ministri per la Cultura Popolare “Alfieri”, il ministro dell’Interno Buffarini e il Ministro delle Finanze Di Revel decretano:
“Ai territori dei Comuni di Selva e S. Cristina sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno, in via transitoria per un quinquennio, salva riconferma a condizione che entro il suddetto periodo venga perfezionato il servizio di smaltimento di rifiuti, sia migliorato l’approvvigionamento idrico e sia, inoltre, istituita almeno in uno dei Comuni anzidetti una farmacia.
- per l’amministrazione delle due stazioni sarà costituita un’unica Azienda di Soggiorno Autonoma
- Il Prefetto di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto”.
Riesc dedò, ai 19 de juni dl 1938, fovel unì numinà dal prefet de Bulsan, l dr. Vincenzo La Porta (che fova nce per curt tëmp podestà) coche cumisser dla istituzion nueva y mo de agost fovel unì tëut su l diretëur Alberto Rasi y doi scrivans.
Sota l fascism messova chisc, per giapé n lëur publich, vester scric ite al GUF (Gioventù Universitaria Fascista) y nce mudé l inuem ti dajan n sonn plu talian. Bele ntlëuta se fajoven pensieres sun l svilup turistich dl luech y sota l regim fascist univel gën dat ncëries a persones da oradecà per fé d’uni sort de studies. Ti protocoi dl ann 1939 iel da liejer che l’azienda ova nciarià inj. Arturo Tanesini (stat nce cumisser de chemun) de lauré ora n plann reguladëur y de se tò su l 50% dla spëisa. L rest, iel scrit, messova paië l chemun. L prim plann dl frabiché fova bele 10 ani vedl ajache l ie unì laurà ora l prim iede bele l ann 1929 dal geometer Stablum de Persenon. L ann 1939 ova l’azienda delibrà de dé n cuntribut de 5.000 lire per cialé de mudé la slitovia dl “Sassolungo”, permò giaurida, te n mplant che pudëssa mené su la jënt nce d’instà. Suzedù ie chësc permò dl 1958 (ann de costruzion dla furnadoia Ciampinoi). L’istituzion turistica ne messova nia se n sté tan mel ajache la pudova tò su mpënies de gran mpurtanza. Chësc bonamënter ajache ntlëuta fovel na chëuta dl albierch bëndebò auta y che duc chëi che afitova messova paië. Tl tëmp de sajon fovel na persona aposta che jiva ti hotiei y da chëi che afitova a cialé do. Nsci dajova l’Azienda n cuntribut per mëter a jì curieres de linia da Urtijëi te Sëlva, drucova pruspec, fajova prupaganda te zaites y nchinamei proiec de svilup per l luech.
L prim ufize dl’Azienda fova dl 1938 n local dlongia l hotel Oswald (de Alfons Perathoner da Lech) de 3,50 per 3,50 metri, ma bele dl 1939 fova l ufize unì spustà te doi locai de Gabriel Riffeser (tla Villa Riffeser) ajache n ne n’ova nia plu lerch. L ann 1939 fova nce ruvà n diretëur nuef, prof. Giuseppe Albertini dla Val Rendena (TN) sambën for scrit ite al GUF y n valgun mënsc do Cesare Fronza de Lavis.

L prim presidënt dl’Azienda (cumisser) fova Walter Pitscheider dl hotel Oswald l ann 1939. Ël fova unì metù, do che l podestà Vincenzo La Porta ova fat duta la pratiches per mëter a jì la istituzion nueva. Tant che i presidënc pudova dì y fé, zënza damandé l’autorità fascista ie saurì da se nmaginé, ma sce i jiva a una cun chisc, ovi a despusizion na strutura plutosc sterscia y bën finanzieda. Angelo Senoner (Engelbert), che fova scrivan dl’Azienda dal 1938, ova perdù si post de lëur ajache ai 14 de dezëmber dl 1939 ovel optà per l “Reich”. La ntraunides dla segonda viera mundiela (1939-45) purtova pona l’Azienda te gran deficulteies ajache sambën stajova ora i turisc. L ufize de S. Cristina fova unì stlut y giaurì plu iedesc ajache l ne fova nia da fé.
L ann 1940 ova Emilio Comici, che fova podestà, nce tëut su la ncëria de cumisser dl’Azienda fin a si mort ai 19 de utober dl 1940, ajache ntant fova Walter Pitscheider unì tëut ju per gaujes politiches. Aldò di vedli protocoi oven bele ala fin di ani ‘30 capì che l turism te Sëlva tacova adum a corda dopla cun chël di autri luesc de Gherdëina. Perchël fovel unì metù su, sun nvit dl prefet de Bulsan, ai 19 de juni dl 1941, n cunsorz turistich de duc trëi i luesc de Gherdëina, ulache l fajova pea la doi aziendes de turism, chëla de Urtijëi y chëla de Sëlva/S. Cristina. Chësc cunsorz purtova l inuem de “Aziende di soggiorno consorziate della Val Gardena” y ova si sënta a Urtijëi cun doi filieles a S. Cristina y te Sëlva. L cunsëi de chësta istituzion fova metù adum dai doi presidënc y i podestà di chemuns dla valeda.

Azienda de turism do la viera cun cumpetënza mé per Sëlva
L ann 1943, canche la viera fova te si majer svilup, fova nce l diretëur Fronza unì cherdà ite. L ultim protocol ie unì scrit de auril dl 1943 y do chësc nfin al 1945 ne iel stat tan che degun turism. Da agost dl 1943 nfin ala fin dl 1944 fova l chemun aministrà dal “Kommissarischer Bürgermeister” Adolf Senoner da Vastlé y sambën ne n’ova l’aministrazion fascista da dant nia plu da dì. Duc i majeri hotiei fova unii tëuc ite (beschlagnahmt) dala Wehrmacht per ti dé d’albierch a saudeies y ufezieres tudësc, o per fé n lazaret. (Nscila i hotiei Oswald, Post, Mondschein, Maciaconi, Wolkenstein, Stern y la utia sun Jëuf de Sela). Ala fin de dezëmber dl 1944, sota l’aministrazion dla forzes liedes (americans, nglëisc y franzëusc), ova fat l ambolt/cumisser de Sëlva (Francesco Mosna dl Flora) adum cun l secreter de chemun n bilanz de previjion per l 1945, tulan su l’aministrazion dl turism ajache dl’azienda ne fovel plu deguni che se cruziova. Presidënt ne fovel degun y l cumisser da dant ne n’ova per i fac de viera plu deguna ncëria. Nteressant iel che danter la majera spëises ududes danora per l 1945 fovel la contes di hotiei che ova messù lascé ite saudeies dla Wehrmacht y l’autra spëisa fova sambën chëla de paië do la paghes ai vedli diretëures che fova stac tla viera. L’azienda ova sun l papier, almanco nfin al 1947, for mo cumpetënza sun i doi chemuns de S.Cristina y Sëlva.
Te chisc ani, nce ajache i scioldi da dan la viera ne valova plu feter nia, ova l’azienda de turism de gran deficulteies economiches. Dal 1947 al 1950 ne fovel unì fat degun protocol y sambën deguna bilanz y permò ai 19 de nuvëmber dl 1950 fovel inò unì scrit velch pra na senteda tla ustaria La Gërva cun chësta persones: Cav. Oswald Pitscheider / hotel Oswald coche presidënt, Comm. Marcaurelio Pasti / Seggiovia Dantercëpies, Andrea Senoner - Pensione Villa al Sole, Dr. Santi Maria Rapisarda - dutor, Giovanni Demetz - hotel Luna/Juan,  Raimondo De Biasio - impreser da muradëur
Arturo Valentini - Jëuf de Sela
Francesco Mosna – ambolt/podestà.
Tla senteda fova inò unì metù su n cunsëi sota la presidënza de Oswald Pitscheider (numinà dal prefet de Bulsan).
L ann 1950 fajova l cunsëi dl’azienda ora de frabiché l schilift Nives che piova via sëura l hotel Oswald y ruvova su dala stazion dla ferata (a man ciancia de ulache l ie al didancuei la cësa de chemun) y de mëter a jì per l inviern na plaza dala dlacia sun i ciamps dal tennis che fova dlongia la Villa Riffeser. Te chësta prima senteda se tratovela nce dl recunescimënt dla carateristica de luech de cura y turism che n ova dan la viera adum cun S. Cristina. Chësc titul ie permò unì recunesciù ai 19 de setëmber dl 1953 canche l ie unì metù su “l’Azienda di Soggiorno e Turismo” de Sëlva (zënza cumpetënzes per S. Cristina). Dl 1951 ova l’azienda lascià druché n pruspet per fé prupaganda deberieda cun Urtijëi ajache n ne n’ova nia l muet de l fé nstës. N ova, nsci iel da liejer te n protocol, dat ora massa scioldi per fé la plaza dala dlacia. L problem finanziel se porta inant almanco fin ti ani 1980. L ann 1952 ova l cunsëi bele fat ora de mëter su n cuntribut da scudì da duc i hotiei tla medema mesura sciche la chëuta dl albierch (tassa di soggiorno) per dé al’azienda assé mesuns finanziei per frabiché n ciamp dal tennis nuef, na plaza dala dlacia, n ciamp dal golf, na nudadoia y mëter a despusizion i scioldi per fé assé retlam. Dl 1954 ova pona l’azienda fat su i ciamps dal tennis sun grunt dl hotel Oswald cumpran n dërt de pudëi se nuzé dla spersa sëuravia pe 30 ani (diritto di superficie) y se mprestan 5 milions lire dal seniëur Costa de Genova (che fossa la familia dl “armatore Costa” che ova fat su na cësa sëura Lech). Danter la dezijions de majera mpurtanza tëutes l ann 1934 ie la ncëria al inj. Cotton de fé n stude per n ciamp dal golf te Sëlva y n proiet per n saut dai schi te Val (fat dl 1934 cun scioldi metui a despusizion da na seniëura nglëija che univa te Sëlva y che fova cunesciuda coche la “Tutino”). Bele dl 1955 univel rujenà, coche for mo al didancuei, dla cualità dl turism y l cunsëi dl’Azienda ova damandà ala Jonta provinziela che l vënie cialà do che chëi che damanda na lizënza nueva ebe bën la capaziteies tecniches per giaurì na ustaria. Ai 27 de jené dl 1955 iel unì dat pro dal’azienda l proiet dla telecabina nueva, tlameda Sassolungo, mpede la slitovia frabicheda l ann 1938 sun Ciampinëi y l ie unì metù a despusizion la soma de 40 milions lire per la costruzion (giaurida dl 1958). Ti ani dan y nce do la segonda viera tulova l’azienda la scumenciadiva de fé nfrastrutures per l turism y nsci iel unì fat su l prim lift Nives dal hotel Oswald nchin sala stazion dla ferata (dl 1950) y n prim lift sun Risacia l ann 1952. N possa zënzauter dì che te chëi ani fovel na gran ueia de fé y tan che uni idea per n svilup univa tëuta su positivamënter zënza se fé de gran pensieres sun i scioldi a despusizion y mo manco se cruzioven de na drëta aministrazion, metan a chëla maniera l’azienda te gran problems economics.
La stleta situazion finanziela dl’azienda ova purtà pro che de dezëmber dl 1955 ti iel unì sëurandat l’aministrazion a n cumisser metù dala Provinzia, mpede l presidënt Oswald Pitscheider y dl cunsëi, tla persona dl raj. Franz Klotzner y dal prim de utober dl 1955 nce a n diretëur nuef tla persona de Giuseppe Peratoni da Bula (restà te chësta stiera fin ai 31 de dezëmber dl 1975). La gestion cumissariela ova durà nfin ai 2 de lugio dl 1957 y ntlëuta fovel unì numinà for dala Provinzia l apotecher dr. Renato Penso, presidënt nuef a cë de n cunsëi de 6 persones. Chësc cunsëi ova guvernà l’azienda nfin al 1962 metan inò a post la gestion.
Dal 1950 incà à l’azienda de turism metù a jì y aministrà de plu nfrastrutures turistiches adurvedes nce da chëi dl luech. Dantaldut se à chësta istituzion cruzià per n grum de ani alalongia dl svilup di purtoies y nce de i mantenì y njinië ca fin al ann 1977/78 (per ejëmpl fovel l ann 1955 undesc persones paiedes dal’azienda, che batova i purtoies). L’azienda se cruziova nce de fé n servisc de prim aiut sun i purtoies (do i ani 1970 deberieda cun i Carabinieri y permò puech dan l 1990 ie chësc servisc passà sota la respunsabltà di lifc y di Carabinieri). Sambën fovel nce bele ntlëuta problems cun vel purtoi y vel’patron dl grunt y bele l ann 1960 ova l’azienda scumencià a paië per passé sun vel’grunt ulache l passova n purtoi che ne nteressova nia diretamënter n lift (nscila per ejëmpl dal Droc-Aldian ju per ruvè jala Krone).

L’azienda à fat su y aministrà:
- i ciamps dal tennis l ann 1938 dlongia la Villa Riffeser y dal ann 1954 al ann 1989 trëi ciamps nueves sota l hotel Gran Baita cun dërt de pudëi se nuzé dla spersa sëuravia (diritto di superficie) per 30 ani cumprà dal hotel Oswald; daldò iesi mo stac per 10 ani aministrei dai patrons dl hotel Gran Baita. Nce l zënter dal tennis curì te Isgla ie unì fat su dl 1987 sun scumenciadiva y cun l finanziamënt prinzipel dl’azienda de turism che ova nce cumprà l grunt dl 1967;
- la plaza dala dlacia dl 1950 dlongia la Villa Riffeser y dal ann 1954 nchin al 1989, canche l ie unì giaurì l Stadio Pranives, sota l hotel Gran Baita;
- l ciamp da jì a ciaval, giaurì l ann 1969 te Plan sun l grunt de Valentini (luech dl Ingram) pona sëurandata dl 1993 ala scola de jì a ciaval de Pozzamanigoni;
- l ciamp dal minigolf giaurì l ann 1979 y menà diretamënter dal’azienda de turism y pona dat a fit y ala fin dl 2006 zarà ju per fé lerch ala garage dl Ghetun frabicheda dal chemun;
- l troi da fitness fat l ann 1980 y sambën de plu troies nsci l troi dal Oswald nfin ora La Sëlva l ann 1959, l troi dal Scoiattolo nchin sai Uedli ti ani 1970, l troi su per Curveies ntëur l 1980, l troi sal Ciastel de Val, l troi dala Cësa Tuel nchin pra la streda Sëurafrëina;
- l purtoi da pudejé te Val dl 1976 y pona slargià plu iedesc;
- la plaza dai juesc per i mutons (dant sun l purtoi sëura la Krone y pona dal 1978 sota chemun y sëura l hotel Wolkenstein). Permò l ann 1990 à l chemun sëurantëut la costruzion dla plazes (do l stadio, sun Daunëi, ora La Sëlva);
- l purtoi dai schi tres la “Zità di sasc” l ann 1980, l purtoi dai schi ju de Plan de Gralba (Funtanes) dl 1980/81 y pona mo slargià plu iedesc sun ncëria dl’azienda;

Ti vedli protocoi iel nce da liejer tant che l’azienda ova da se dé ju cun problems dla scola de schi, che ne n’ie nia for mé jita tan bën coche ti ultimi 40 ani. L ann 1955 paiova l’azienda nce la spëisa per durmì y maië al diretëur Franz Freund che fova unì nciarià de mëter a jì na scola de schi recunesciuda. Te chëi ani univa i priejes dla scola plu o manco fac ora dal’azienda y permò cun Freund à la scola scumencià a lauré autonomamënter. Danter la curiositeies di vedli protocoi iel per ejëmpl da liejer che dl 1959 oven fat ora de paië n preve, che univa uni dumënia da Bulsan, per 3.000 lire ala dumënia, per liejer na mëssa per talian.

Presidënc y cumissers dl’azienda y dla lia dl turism
Vincenzo La Porta (cumisser) dai 19 de juni dl 1938
Walter Pitscheider dl hotel Oswald (cumisser) dala fin dl 1939 ai 25 de mei 1940
Emilio Comici (podestà y cumisser) dal prim de agost 1940 fin ai 19 de utober
inj. Arturo Tanesini (podestà y cumisser) dal prim de nuvëmber 1940 al instà 1943
Francesco Mosna (ambolt) de dezëmber dl 1944
Dal 1944 al 1950 se à cruzià dl turism l chemun y vel’hotelier, ma zënza avëi na urganisazion
Oswald Pitscheider dl hotel Oswald dai 19 de nuvëmber 1950 ai 31 de dezëmber 1955
Franz Klotzner (cumisser), metù dala Jonta provinziela dal prim de jené 1955 ai 30 de auril 1957
dr. Renato Penso (apotecher) dai 2 de mei 1957 al ann 1962
Hans Vinatzer dl hotel Krone dal 1962 ai 28 de fauré 1967
Erich Demetz de Lina dal prim de merz 1967 ai 31 de dezëmber 1970
Vinzenz Demez dl hotel Stella dal prim de jené 1971 ai 6 de lugio 1977
Luis Demetz dl hotel Alpino dai 7 de lugio 1977 ai 14 de setëmber 1987
Ernst Puntscher dl hotel Gran Baita dai 15 de setëmber 1977 ai 25 de utober 2001
Josef Kelder dl hotel Bellevue dai 25 de utober 2001 inant

Diretëures dl’azienda y dla lia dl turism
dr. Alberto Rasi l ann 1938 – pona vëniel cherdà tla viera y toma
prof. Giuseppe Albertini per n valgun mënsc dl 1939
dr. Cesare Fronza de Lavis dala fin dl 1939 al 1946 (danterite iel stat tla viera y nce secreter de chemun)
dr. Giovanni Pellini dl 1943 per n valgun mënsc
dal 1943 al 1945 ne n’iel stat deguna atività
dal 1946 al 1950 ie l’azienda unida meneda tres l’aministrazion de chemun
dr. Umberto Oettl dal 1950 al 1952 (adum cun l lëur tla Cassa dl Sparani y l’Agenzia de viac CIT)
Ermanno Gasser dl 1954
Gian Maria Beggiora per n valgun mënsc dl 1954/55
Giuseppe Peratoni da Bula dal 1955 al 1975
dr. Rudolf Mussner dl garni Aghel dal 1976 al 1997 y dal 1997 al 2005 diretëur dl Cunsorz turistich
Hansi Felder de Urtijëi dal 1997 al 2002
dr. Ferdinand Rudiferia dl hotel Somont dal 2002 al agost 2005
dr. Thomas Mussner de Predes dal 2005 a auril 2007
Ellis Kasslatter de Urtijëi dal 2007 al 2013
Irene Delazzer - Sëlva - dal 2013 inant

N valguna persunaliteies politiches y scienziac stac te Sëlva
Sëlva fova bele da giut y ie mo for n luech ulache de plu persones cunesciudes vën al frësch o a jì cun i schi. Tlo dessot lecurdons mé n valgun ghesc danter i plu mpurtanc.
L alpinist Paul Grohmann, dal 1864 al 1890
L rë Friedrich August, dl ann 1906 sun l Jëuf de Sela
L psicologh Siegmund Freud, dl ann1907 tl hotel Oswald
L rë Albert dl Belgio, dl 1911 y 1912 sun Jëuf de Sela
L rë Umberto di Savoia y d’autri dla familia di Savoia danter l 1927 y l 1935
L senadëur dl rë Marescalchi Arturo - dal 1930 (per de plu iedesc)
L architet Franz Baumann, che à fat danter l auter l proiet dla cësa “Casa al Monte” ti ani 1930-32 y l hotel Monte Pana
L scienziat Enrico Fermi, ti ani 1935-37 tl hotel Oswald
L nventëur y scienziat Guglielmo Marconi - de agost dl 1934
L filosof Benedetto Croce
L leterat Luigi Russo
Ntan la viera i gerarcs nazisc Hermann Göring, Martin Bormann y la familia de Heinrich Himmler
Ti ultimi ani iel stat te Sëlva mo na lingia de ministri y presidënc politics dla Talia. Danter l auter dal 1965 al 1986 Sandro Pertini, pona Giovanni Leone, Francesco Cossiga y Carlo Azeglio Ciampi. Dl 2008 iel stat tlo l prinz Albert de Monaco.

Lia dl turism de Sëlva
L’azienda de turism ie pona unida privatiseda y ie deventeda lia dl turism dal prim de jené dl 1994 (l documënt de costituzion ie unì fat ai 12 de mei dl 1993 y la prima vela dl cunsëi ie stata de setëmber dl 1993). Chësc fova udù dant da na lege provinziela nueva. La lia à nsci perdù si carateristica de istituzion de dërt publich y ie deventeda na lia privata cun de plu cunseguënzes sibe positives che negatives. De positif iel che la burocrazia ne n’ie nscila nia plu tan granda y perchël iesen scialdi plu asvelc sun l marcià y n possa se muever miec. De positif iel nce che i cumëmbri possa rujené pea deplù y che l cunsëi y l presidënt vën litei tl luech y nia plu numinei dala Jonta provinziela. Negatif ie zënzauter che a chësta maniera ne n’ie la man publica nia ubligheda a mantenì la strutura cun la cunseguënza che i cumëmbri muessa plu o manco mantenì la lia paian duta la spëises.
L ufize dl’azienda o dla lia dl turism ie stat:
- te cësa de Alfons da Lech l ann 1938
- tla Villa Riffeser dal 1938 al 1956
- tla pension Nives dal 1956 al 1965
- tla cësa dla Cassa dl Sparani te Plan da La Bula dal 1965 al 1973
- tla cësa dla Cassa Raiffeisen dal 1973 inant.

Cunsorz de turism de Gherdëina
L Cunsorz danter l’aziendes de turism, bele unì metù su per l prim iede sota l fascism, ie permò inò unì metù su ufizialmënter l ann 1988. La cunlaurazion tl turism de Gherdëina ie mpo for stata da do la viera incà nce sce nia istituzionaliseda. Plucheauter se stizovela sun la bona ulentà y sun l bujën de lauré adum. N udova for inò ite che la valeda de Gherdëina ie ndut un y che l ne n’ie nia mesun se fé cunëscer sëura i cunfins ora zënza lauré adum. La majera sburdla al lauré adum à bën dat i Campionac dl mond de schi alpin dl 1970. L cunsorz à abù ti ani formes y inuemes desfrënc. Do i Campionac dl mond de schi dl 1970 l inuem de “Cumité per l sport y l turism de Gherdëina”, pona l inuem de “Cumité de coordinazion danter l’aziendes de turism” y de “Cunsorz de turism” y dal 2008 “Val Gardena/Gröden Marketing”. Cun l passé di ani al giapà for plu pëis y cumpetënzes. Danter i uemes che fova a cë de chësta idea fovel tl prim i medemi che ova metù a jì i Campionac dl mond de schi: Tschucky Kerschbaumer, Erich Demetz, Josef Sanoner, dr. Edmund Dellago y pona plu tert Albert Demetz, Martin Demetz, Luis Demetz, Karl Mahlknecht, dr. Andreas Sanoner, Sergio Mussner, Ernst Puntscher, dr. Rudolf Mussner y sambën pona i presidënc y i diretëures dla lies turistiches dla valeda. L Cumité per l sport (y pona l Cumité de coordinazion) à metù a jì la prima prupaganda fata deberieda, à cialà de coordiné la manifestazions tla valeda y à cun chësc judà dassënn a fé ora di trëi luesc na sëula destinazion turistica. N à cialà de mëter adum i bujëns di trëi luesc, auzan ora la carateristiches de uniun y ti dajan a uniun l drë pëis. L ie dessegur nce merit dl lëur di cumiteies a livel de valeda y bën dantaldut di prim piunieres dl lauré deberieda, sce l ie al didancuei mesun mëter a jì deberieda de gran manifestazions y sce l lauré danter i chemuns ie tan sterch.

Sport dai auti
Nce te chësc sport nia tipich per nosc luech ons abù nosc campions. Nsci ova Pepi Pitscheider de Val (plu tert hotel Des Alpes) venciù l ann 1959 cun Ernst Prinoth de Urtijëi la gara “Mille Miglia” tla categuria nfin a 750 cc.

L "Giro" te Sëlva

Nosc luech ie bele stat 6 iedesc travert de na tapa dl Giro d’Italia, una dla garejedes de roda plu mpurtantes te Europa y sun l mond. L prim iede dl 1983 sun scumenciadiva dl chemun cun la cunlaurazion dl’azienda de turism che ova finanzià gran pert dla scumenciadiva. L suzes y la aculienza da pert dla jënt fova stata grandiscima, tan che l cumité zentrel de urganisazion ova mpermetù de unì nce l ann do. L travert fova dan l hotel Des Alpes y sambën fova duta la streda dal Ghetun nchin tal hotel Krone stluta dut l di. Do chësc prim iede n iel stat mo 5: dl 1984, 1985, 1991, 1998 y dl 2000 (i ultimi doi iedesc cun travert sun plaza dla ex stazion dla ferata sëura la plaza de chemun). Sambën ie l “Giro” passà mo n grum d’autri iedesc tres Sëlva canche l jiva via per i Jëufs de Sela y Frea. Storica ie stata la tapa di 31 de mei dl 1953 canche, aldò di vedli scric, fovel sun i jëufs de Sela y Pordoi almanco 50.000 persones a ti cialé ai atlec dala roda cun 250 curieres y 7.000 auti. Na marueia nfin ntlëuta mei ududa te nosta val. Almanco mesa la jënt de Gherdëina fova jita sun l jëuf a ti cialé ai “girini”.

La tapes dl “Giro d’Italia” cun traviert te Sëlva
02.06.1983 - Vicenza -Sëlva de 224 km • Tapa venciuda da Mario Beccia (maglia rosa Giuseppe Saronni)
07.06.1984 - Maran -Sëlva de 74 km • Tapa venciuda da Marino Lejarreta (maglia rosa Francesco Moser)
20.05.1985 - Pinzolo -Sëlva de 237 km • Tapa venciuda da Hubert Seiz (maglia rosa Roberto Visentini)
11.06.1991 - Aprica -Sëlva de 220 km • Tapa venciuda da Massimiliano Lelli (maglia rosa Franco Chiccioli)
02.06.1998 - Asiago -Sëlva de 217 km • Tapa venciuda da Giuseppe Guerrini (maglia rosa Marco Pantani)
27.05.2000 - Feltre -Sëlva de 195 km • Tapa venciuda da José Luis Rubiera Vigil (maglia rosa Francesco Casagrande)