Sëlva, lecurdanzes da pludagiut

L sport dl schi

Travert de na garejeda metuda a jì dal Schi club Sella ntëur l 1920. Dovia da udëi la cëses de Plazola, Tina y Col.
Hans Nogler dl Gialin ntan na garejeda de schi

Tla Talia ie l sport dai schi unì su ala fin dl ultim secul. Un che à purtà inant dassënn chësc sport fova Adolf Kind. Chësc tla Elpes a uzidënt, plu de 500 km dalonc da Gherdëina. Te chëi ani iel unì a se l dé i prim cuntac cun l sport dai schi tla valedes dla Dolomites. Scebën che l sibe unì scrit puech sun chësc argumënt, possa chësc uni desmustrà storicamënter de gra a cie che conta vel’nosc antenat. Dl 1893 ova bera Jocl Castlunger da Colfosch resià si prim vares sun i schi. Ël fova unì nciarià dal “DÖAV (Deutsch-Österreichischer Alpenverein)”- sezion de Bamberg, de frabiché na utia sun la grupa de Mëisules. Castlunger ie pona jit ti Paejes Tudësc per se cruzië de co mëter man y iló al cunesciù vel’njin che ëssa pudù ti slesiré chësta gran ncëria. Nscila fova i prim schi, che fova mo drët scëmpli, passei sun i coi nevëc ite y mo nia tuchei de nosta valedes.
Vel’ann plu tert, à nce Gherdëina cunesciù l sport dai schi de gra a Vigil Pescosta, n ujin de cësa de Castlunger. Ël fova tan faszinà de chësta breies feter stravagantes che l ova fat tan giut nchin che Castlunger ti n ova njinià n pèr. Dl 1897 fova Pescosta jit a Urtijëi per mparé a ziplé. Cun si ntujiasm da jëunn ovel nce tëut pea si schi per pudëi jì mpue ti mënsc lonc y frëic dl inviern. Tosc se ovel rendù cont che l fova l sëul che n ova n tel pèr. Coche ël nstës ova cuntà, Pescosta ie mort dl 1982, ne n’ovel mei purvà de i tenì ascundui y a chësta maniera ova Gherdëina cunesciù chisc “ciauzei da mont mpue stravaganc”.
L nteres de jì cun i schi fova chersciù da stramp canche n ova udù ite tant che n pudëssa se jué de chësta breies de lën. Per l ost dl Jëuf de Frea Vijo Rudiferia (la utia fova unida frabicheda su dl 1896) fovel nscila mesun arjonjer l luech cun i schi, sparanian nce forzes y tëmp. Chësc valova nce per i paures, i taialëns y marcadënc, che pudova se muever plu debota cun i schi. Uniun che ova ueia de purvé ora chësta sensazion nueva, se lasciova tré pea dal jì cun i schi.
Dl 1908 fovel unì metù su l “Dolomiten Alpenskiclub Ladina”, registrà a Bulsan pra l’autorità de cumpetënza. Dut fova muet da Vigil Pescosta. Do chësta scumenciadiva fovel dl 1921 te Sëlva y a Santa Cristina unì metù su l “Schi club Sella”. Jì cun i schi fova ntlëuta mé velch per chëi da tlo ajache l fova mé turism d’instà.
L turism da d’inviern à metù man bel plan dl 1914 a Urtijëi, te Sëlva mpue plu tert ntëur l 1920, scebën che n possa mo nia rujené de na drëta sajon da d’inviern. L svilup jiva inant drët plan y ova permò scumencià a crëscer deplù ti ani 1930. L svilup dl turism da d’inviern jiva paralel ala costruzion de vel’lift. L ann 1935 fovel unì metù su la furnadoia de Mont Sëuc (una dla primes dla Talia), dl 1938 fovel doi lusons per 16-20 persones trac da na corda che menova sun Ciampinëi y sun Costabella. (cëla capitul “Turism, ustaries, lifc”)
L univa nce a se l dé vel’pitla garejeda dl luech, na maniera de se ancunté danter cumpanies per se museré l un cun l auter y mustré si bravura. Bele dl 1908 ova bera Vigil Pescosta metù a jì na garejeda da Dantercëpies ju; l venciova chël che per prim ruvova ju n Sëlva. Ntlëuta ova venciù Ludwig Schmalzl, che fova deberieda cun Vigil Pescosta y Hans Jirasek, un di piunieres di schi te Gherdëina. Tl medem ann fovel nce na garejeda a Urtijëi, vënta da Pescosta. Ël cuntova che nce n cër seniëur Schneider de St. Anton (Austria) ova tëut pert y che l ova mé ngërt azetà che l fova unì batù. L austriach ulova perchël garejé mo n iede. Pescosta ova azetà y ova nce chëst iede venciù saurì y l fulestier se n ova abù mpermel. Bonamënter se tratovela de Hannes Schneider che plu tert menova la scola de schi dl Arlberg y che fova na gran persunalità tla storia dl jì cun i schi.
Nce tres l militer se à l jì cun i schi slargià ora. Ai Kaiserjäger tl’Austria ma nce ai Alpini tla Talia fovel unì nsenià a jì cun i schi acioche i se la cave miec da mont su. Ntan la gran viera ova tëut pert 16.000 saudeies ai cursc de jì cun i schi che ova nscila judà a rënder l sport dai schi plu cunesciù dlonch ora. Nce Hans Jirasek che fova a cë dl ”Dolomiten Alpenskiclub Ladinia” fova n maester de schi pra i saudeies. Do la viera ti ova ël nsenià ai jëuni de Gherdëina a jì cun i schi adurvan i vedli schi che i saudeies ova lascià tla baraches. Nce i purtoies nueves ova aumentà la pusciblteies di schiadëures. Sun Ciampinëi fovel cater purtoies che jiva ju n Sëlva, leprò la doi che jiva via ulache l ie åën la utia Comici y pona do ruf ju de viers de Monte Pana y la un de viers de Mont Sëura nchin ora Mont Sëuc (ti Plans de Cunfin). Chësc fova n purtoi cun n grum de tòc ërc, adatà per jites longes y per garejedes.

Garejedes
Bele cun l scumenciamënt dla storia dl jì cun i schi de Gherdëina univel for inò purtà ora garejedes. I purtoies fova suvënz troies nevëc pro che i paures y i taialëns adurvova per mené lënia y fën da mont ju. Plu suvënz jiva la garejedes da Frea y da Plan de Gralba ju n Sëlva ulache chëi che ruvova ju tl luech sciche prims, venciova. Sun i cuncurënc aspitoven cun truepa chegaissa, suvënz fovel nce la mujiga o la grupes da bal a i aspité. Chësta garejedes cun dut cie che suzedova ntëur ite univa tëutes su drët bën dala jënt, davia che les fova n mesun per festejé y per se ancunté, ma les pitova nce la puscibltà a chëi che jiva cun i schi de se museré cun i autri y de mustré cie che n savova da fé. La garejedes univa tl prim purtedes ora danter cumpanies y danter i cumëmbri di club dai schi y les mustrova l spirt sportif sterch, tipich di schiadëures de chëi tëmps. Damprovia tulovel pert plu y plu jënt, nce jënt che univa dala valedes ntëur ite. La garejedes deventova nscila for plu y plu mpurtantes. Bele tl tëmp dan la segonda viera mundiela univel jit ti luesc plu desman. Datrai ruvova i schiadëures cun i schi ciulei ai piesc y cun de gran flucions sun l spinel sun i purtoies (Cortina, Marmolata, Badia, Funes…), d’autri iedesc jiven cun la ferata o cun la curiera te luesc plu dalonc, coche nchin a Gossensass o sun l Jëuf dl Tonale. Chëi che jiva cun i schi fova ntlëuta i sportifs apasciunei che chirova emozions. Suvënz se n piovi via cun la fuies uetes ma cun truep ntujiasm y ruvova adalerch cun n bel pest y n’eperienza de vita y de sport nueva. Adum cun la garejedes te nosc luesc – vel’garejeda fova nce plu resieda, coche la garejeda ju per la sciorta de Saslonch o ju de Mëisules per la Val da Mesdì – univel purtà ora nce garejedes naziuneles y nternaziuneles. Nce sota l fascism fovel unì fat truep campionac de schi. L ie da dì che ntlëuta ne fova la desfrënza danter l schi alpin y l nordich mo nia tlera y suvënz univa chësta disciplines mescededes ntan la garejedes. Ai 16 y ai 17 de jené dl 1957 fovel per l prim iede unì urganisà na garejeda nternaziunela drët mpurtanta che se tlamova “Trofeo di trëi chemuns ladins”. Bele dant, dl 1937, fovel unì metù a jì te Sëlva i Campionac talians de schi (saut, podejé y schi alpin).

Dai Campionac dl mond dl 1970 nfin ncuei
Cun i Campionac dl mond dl 1970 se à Gherdëina svilupà inant dassënn, cherscian da stramp. Bele ann 1 1966 ova i trëi chemuns fat ora de damandé de mëter a jì chësta manifestazion. Danter chëi che menova inant dut, fovel sportifs mpurtanc dl luech, danter chisc nce Erich Demetz, che ntlëuta fova diretëur dla Scola de schi de Sëlva y presidënt dl’azienda de turism y dedò nce vizepresidënt dla FISI, cumisser dl CO.SCUMA y presidënt dla Copa dl mond FIS. L bon lëur fat a puntin dal cumité de urganisazion coche la cunlaurazion cun la aministrazions publiches, lies y la populazion à fat garaté la manifestazion a chëla che ova tëut pert 28 nazions. Chësta manifestazion ne n’à nia mé auzà ora la situazion ambientela, soziela y economica da stramp bona de Gherdëina, ma nce si capaziteies de urganisazion. For inò à la “Féderation Internationale du Sci“ (FIS) dat pro de purté ora d’autra manifestazions sportives de mpurtanza nternaziunela sun i purtoies de Gherdëina. La juissa sun l purtoi “Saslong” (y da n valgun ani nce l Super–G) ie da ntlëuta inant deventeda na data segura sun i calëndri dla Copa dl mond. La ie na juissa “tlassica”, cunesciuda tan bën y al medem livel sciche la “Streif” de Kitzbühel, la garejeda dl “Lauberhorn“ de Wengen o la garejedes dla Val d’Isère y Garmisch Partenkirchen. L’atività de urganisazion dl sport dai schi à te Gherdëina na tradizion che va giut de reviers ti tëmps. Scumencià ala cun la prima garejedes a livel de luech o de valeda, pona iela jita inant cun i Campionac talians dl 1937 nchin a ruvé ai Campionac dl mond dl 1970. Da ntlëuta inant iel for unì metù a jì garejedes sportives de mpurtanza nternaziunela; sëuraprò ala juissa sun la Saslong iel nce da lecurdé la garejedes nternaziuneles FIS, la garejedes de Copa Europa, ma nce la garejedes dla junanza. Na gran lauda va tlo a duc i promotëures y urganisadëures de chësta manifestazions y a duc i cunlauradëures y mëmbri dla lies ulenteres.

Gherdëina dant y do l 1970 (de Erich Demetz de Lina)
N valgun pensieres a 40 ani dai mundiei de schi.
Tla storia iel for n “dant” y n “do”. Per Gherdëina ie l 1970 n ann de gran mudazions, n “Schicksalsjahr”. Dantaldut per chël che reverda l turism da d’inviern, ma no mé chël. Dan l 1970 åarova do Santa Guania mo de gran hotiei sciche l “Oswald”, per giaurì inò da Carnescià. Mec i maestri de schi stajova de jené a cësa a mené l fën y la lënia, i autri mec laurova doi o trëi ëura al di. Pra uni furnadoia messoven paië da nuef, n sistem uniter de paiamënt ne fovel mo nia, ora sambën de na cherta a ponc plutosc ncompra: messëi cun 10 gradi sota nul tré ora la manëces per zaré ju n valguna de ch’la pitla merches fova n problem. Suinsom Ciampinëi – l “Hausberg” de Sëlva – ruvoven mé a pe, l medem sun Jëuf de Sela. Te Gherdëina ruvoven sun la vedla streda da Pruca ite y da Urtijëi te Sëlva furnoven inant sun na streda ërta y strënta che passova dala Cësa Bruma su y da Bugon ite. Per cherdé zachei oradecà al telefonn messoven apusté la linia tres n “centralino”, linia che n giapova do plu ëura o te vel’cajo permò l di do. Ora de chël fova mo i ciampanii de Gherdëina dassënn spic; i chemuns jiva plutosc do si fac y nia dinrer l un contra l auter. Mi pruposta sciche presidënt dl ufize dl turism de Sëlva dl 1966 de druché n pruspet unich per duta la val ne fova nia jita tres, y canche dl 1967 ovi metù man a n sistem uniter de schipas per duta la val ovi abù de gran problems: n se damandova n schipas separat per uni chemun. La garejedes de schi FIS metudes a jì dal Schi club Gherdëina univa purtedes ora sota l titul “Pokal der drei ladinischen Gemeinden“ y no magari sciche na manifestazion de Gherdëina tout curt. Te Sëlva fovel stat plu scumenciadives y sentedes per se destaché dal Schi club Gherdëina y per mëter su n “Schi club Sëlva”. A marcià de Segra Sacun jiven plucheauter per se bater cun i “saioc” de Urtijëi o i “pastli” de Santa Cristina ulache l sëurainuem de chëi de Sëlva fova “tavans”. Chëi che stajova dedite da Coi univa a Urtijëi tlamei “da dlaite”, na definizion cun na sëur plutosc negativa. Gherdëina de dan l 1970 fova donca mo na valeda dassënn arcaica, primitiva y dassënn spartida.
“Sciche atlet ovi bele puech dan l 1960 abù plu ucajions de me cunfrunté cun d’autra realiteies alpines talianes y fulestieres y me rendove cont che tl ciamp dl turism da d’inviern manciovela te Gherdëina mo dassënn. La prima idea sun chëla che ove scumencià a lauré do che dl 1963 fovi unì lità presidënt dl Schi club Gherdëina fova stata chëla de na manifestazion a livel mundiel. Campionac dl mond de schi ne fova tla Talia - ora de chëi de Cortina dl 1940 che a gauja dla viera ne fova nia stac omologhei - mo mei stac. I mundiei dl 1966 dova vester tl Cile y chësc me fajova pensé che chëi dl 1970 fossa segur inò stac tla Elpes, cossa che me dajova la speranza de pudëi i fé te Gherdëina. De fauré dl 1965 ans metù a jì sun la “trëi” de Ciampinëi y sun Ronc doi garejedes FIS A, la ultimes dan che l univa nvià via la Copa dl mond. Sciche mascima autorità dla FIS per chëla ucajion fovel ruvà adalerch Maurice Martell, ambolt de Saint Gervais tla Savoia y cumëmber dl Cunsëi dla FIS. A Maurice Martell ti ovi dumandà cie che ël pensova de na candidatura de Gherdëina per n Campionat dl mond dl 1970. “Mais c’est une idée magnifique” ovel respundù, rejon per chëla che ove bel snel rujenà cun Tschucky Kerschbaumer de Pana y Edmund Dellago y tramedoi fova riesc stac a una.
Nia massa cuntënta de nosta scumenciadiva ne fova stata la FISI che ova n mënt n campionat dl mond a Sestriere, tl Piemont. La FISI se ova dumandà n preventif dla spëises y dla entredes y - naifs coche fan - ans prejentà n cont de 65 milions lire, zirca cin iedesc mo n tant che l custimënt dla ultima FIS A fova stat. L presidënt dla FISI Fabio Conci se rendova cont che na candidatura de Gherdëina contra chëles de Kitzbühel, Garmisch Partenkirchen, St. Moritz, Jackson Hole (USA), Banff (CAN) y Naeba (JAP) ne n’ova tan che deguna puscibltà, dantaldut zënza strutures dl valor de n valguna miliardes de lire.Purempò ti ova la FISI dat a Tschucky Kerschbaumer de Pana y a mi l bënsté per prejenté al Cungres dla FIS dl 1965 a Mamaia tla Romania la candidatura de Gherdëina, ulache an purtà n pitl program drucà de prëscia y na lëtra de recumandazion dl Presidënt dl Cunsëi di ministri Aldo Moro.
Gherdëina univa doi ani do - al Cungres FIS de Beyrouth - liteda contra l’autra sies candidatures lecurdedes dessëura. Per i mundiei dl 1970 ova la Provinzia de Bulsan (ntlëuta mo nia autonoma), la Region Trentin-Sudtirol y l Stat talian dat ora zirca 9 miliardes lire (4,5 milions euro). L cuntribut di chemuns y di ufizi dl turism de Gherdëina fova stat de 50 milions lire, l 0,5% dl custimënt total.
A Beyrouth messova Gherdëina sambën se prejenté cun n program cumplet, sibe n cont di purtoies, dla furnadoies, dl trafich, dla logistica, dla comunicazions, dla trasmiscions televisives y radiofoniches y truep d’auter. Riesc do l Cungres FIS de Mamaia ans metù su n cumité cun la ncëria de lauré ora programs y prupostes. De chësc cumité fajova pert i trëi ambolc, i presidënc di ufizi dl turism de Gherdëina y n valgun esperc de un o l auter setëur. Presidënt fova Tschucky Kerschbaumer, Edmund Dellago secreter generel y ie diretëur sportif. Un di majeri problems fova stat chël dl purtoi per la libra (juissa) di ëi che aldò dla regules dla FIS messova avëi n deslivel minim de 800 metri. I esperc dla FIS che fova stac plu iedesc te Gherdëina ova fat al savëi che zënza n purtoi da Ciampinëi ja Ruacia cun 840 metri de deslivel ne n’ëssa nosta candidatura abù deguna puscibltà de unì liteda. Chël ulova sambën nce dì che da Ruacia messoven ruvé sun Ciampinëi cun na furnadoia. Sun chëla fovel rot ora te Sëlva na revoluzion: l HGV (Hotelier- und Gastwirteverband) ova fat al savëi che a chëla cundizions fossel stat miec dé su la candidatura, ora de chël fovel ruvedes te chemun 400 firmes de zitadins de Sëlva contra la furnadoies da Ruacia sun Ciampinëi. “Italia Nostra” ova drucà n pitl cudejel dal titul “Salvon Sëlva”, sambën contra i mundiei. Na majera fola ova desturbà la senteda dl Cunsëi cumenel che messova delibré n cont dla furnadoies sun Ciampinëi. N gran problem fova pona sambën chël dl capital per les fé. N chël cont fans stac boni de nteressé Bruno Riffeser da Maciaconi che vivova a Milan y che fajova ntlëuta pert de una dla families plu dal muet dla Talia.
Mëter a jì na manifestazion de livel mundiel te na valeda ntlëuta mo puech svilupeda ne fova nia stat saurì. N cumité esecutif (Exekutivkomitee) cun na desëina de ulenteres ova laurà trëi ani, suvënz di y nuet, sambën tan che debant. Na stima de cie che i mundiei dl ’70 à purtà ala val, ala Dolomites y a Sudtirol ie ria da fé, plu saurì iel cumpedé su la opres publiches che fova unides fates. Dantaldut la stredes: l stradon che da Urtijëi mëina te Sëlva fova unì slargià y adatà al trafich modern. L fova unì fat la varianta sota Bugon y l hotel Diamant ite. Ora de chël univel nvià via y lëures per l stradon da Tluses ite. Tl Chemun de Sëlva fovel unì fat la streda che da Maciaconi - passan per Ruacia y L Ampezan - ruvova ora l Pizuela, la streda dal Ghetun ora Ciaslat y chëla da Plazola te Val. N tunel che ëssa taià ora l trafich tres Urtijëi fossa nce stat te nosc program, ma l Chemun de Urtijëi l ova straicà. Straicà dal Chemun de Santa Cristina fovel pona unì la streda che dova mené sun Pana, ulache l fova udù dant i purtoies de resserva, ntlëuta mo scric dant dala FIS. Per chëla streda ova l Guviern de Roma bele dat pro n cuntribut de 287 milions de lire. L fova unì frabicà cater majeri palac: a Urtijëi la cësa de chemun, ntlëuta l zënter de produzion dla RAI, la Cësa de Cultura de Urtijëi sciche zënter dla stampa, la cësa de chemun de Santa Cristina, zënter dla agenzies de stampa y la Cësa de Cultura “Oswald von Wolkenstein” de Sëlva, zënter diretif dla garejedes. Sciche purtoies fovel unì fat la “Cir” per la libra y l slalom gigant dl’ëiles, la Saslong A y B per i ëi, la “trëi” de Ciampinëi per l gigant di ëi fova unida slargëda y adateda, nsci nce l purtoi de Ronc. Sun Ronc fovel unì fat un di prim mplanc per la nëif cumpata dla Talia. Ora de chël fovel unì fat doi purtoies sun Mont Sëura. L fova sambën unì automatisà la rë dla telecomunicazions y la RAI ova l prim iede te si storia dat tres la garejedes a culëures. Nce sce la cossa ne à nia diretamënter da nfé cun i mundiei ulëssi mpo lecurdé che dl 1970 fovel jit n funzion l prim sistem automatich de schipas che valova per i mplanc de sies chemuns, unich y prim sistem nterregiunel al mond.
L ie rie da dì tan de utl che i mundiei à purtà a Gherdëina y ala valedes ntëur via, vëira iel che truep hotiei che dl 1969 fova mo ala zibla univa puec ani do ngrandii. I capi de ndustries de livel mundiel univa adalerch cun julieres privac, afitan per de plu enes hotiei ntieres. Ma Gherdëina ne fova mo nia njinieda a albergë la “Hautevolee“ y la Rolls Royce y la Bentleys spariva tosc inò da nosta stredes. Per fertuna, possen dì al didancuei, ajache l turism de elite ie periculëus pervia che l va dassënn do la moda, scialdi miec n turism de bon livel mesan.
Da dì fossel mo che chëi che ova n valgun ani alalongia laurà per mëter a jì n avenimënt che à mudà la valeda fova do i mundiei plutosc stufs y stanc. Pië via da nuef ne fova daviadechël nia stat saurì. Purempò fovi stac boni de mëter adum na pert dla vedla scuadra di mundiei y de fé bater tres garejedes de Copa dl mond, garejedes che cun la gran finela sun Ronc dl 1975 y l duel storich danter Gustav Thöni y Ingemar Stenmark ova inò purtà Gherdëina ti media de dut l mond. Ora de chël ovi metù su na lia nueva - l “Sport u. Koordinierungskomitee Gröden” - che ova per statut nce n program culturel rich. Danter l auter ans tl cë la dramatisazion dla lijëndes ladines da mëter a jì te n teater alalergia (anfiteater), cun la mujiga magari de Giorgio Moroder y na “Biennale” o na “Triennale” nternaziunela dla scultura dl lën. Tl ciamp dl sport ulans sambën jì inant cun la garejedes de Copa dl mond alpines y - adum cun Ciastel - nce nordiches. Per l sport da d’instà ans pensà a n purtoi dal golf sun Pana y perchël ans lascià fé n prim proiet, laurà ora da n architet de Unieja. Ora de chël aministrova l “Sportkomitee” l schipas. L univa nvià via la “Odla de Or”, n sistem a ponc per jites da na utia al’autra. Danter l auter ova l “Sportkomitee Gröden” nce crià l urmei cunesciù “G” sciche simbol de na Gherdëina unitera. Rejons plucheauter politiches ma nce persuneles ova riesc metù fin ai programs ideai dl “Sport- und Koordinierungskomitee Gröden”. Purempò possen dì che i Campionac dl mond dl 1970 y l “Sportkomitee” à metù la ravises per na Gherdëina unida, no mé n cont dla urganisazion turistica. L raport nuef danter i chemuns y i ufizies dl turism à purtà plu tert ala creazion dl Cunsorz turistich de val y à metù la sumënza per truepa d’autra scumenciadives y nfrastrutures. L binom “Gardena - Gröden” ie tres l mond dai schi deventà n cunzet topografich cunesciù sëura dut l mond: n avëi de gran valor che Gherdëina fajëssa bon a se mantenì.”

Schiclub Gherdëina
L prim club dai schi te Gherdëina ie unì metù su dl 1908 cun l inuem de Alpen Schiclub Ladinia, do che bele da feter 10-15 ani ova i prims purvà ora chësta breies nueves da se muever tla nëif. Dl 1921 iel unì metù su per i luesc de S. Cristina y Sëlva l Schi Club Sella sota la presidënza de Hans Kerschbaumer de Monte Pana. La prima gares de schi fova cumbinedes danter l jì suvier, l pudejé y l jì juvier tan debota che la jiva. Nsci piova via na gara dl 1923 pra la stazion dla ferata sota dlieja, jiva sun Plan de Gralba, via sun l Jëuf de Frea y pona dal ëur da Dantercëpies ju inò te Sëlva. Ntan l tëmp dl fascism fovel unì metù su na urganisazion sportiva per dut l sport: dal schi ala luesa, al pudejé, al saut, al hockey, al juech dl palé y n.i. sota l inuem de “società sportiva Val Gardena” che fova plu o manco cumandeda dai podestà. Do la viera dl 1945 d’autonn se ova costituì doi club dai schi nueves, l Schi Club Sëlva y l Schi Club S. Cristina, leprò fovel cun sënta a Urtijëi mo la “società sportiva Val Gardena” metuda su dan la viera. Chisc club se dajova da fé dassënn y bele n chël ann fovel stat plu garejedes, una nce de slalom lerch dala furcela de Saslonch nchin ju n Plan de Cunfin (su messoven jì a pe) venciuda da Hansi Nogler. De setëmber dl 1946 fova i presidënc di trëi club stac boni de mëter duta Gherdëina sota l medem ciapel y nsci iel nasciù l Schi Club Gherdëina, bën l prim gran club sportif a livel de valeda. Presidënt fova Engelbert Senoner dala Posta de S. Cristina y vize Hans Costa de Sëlva y Enrico Scofone per Urtijëi.
Da iló inant ie la storia dl Schi Club Gherdëina stata plëina de suzes, sibe tla urganisazion de garejedes che tl alenamënt de atlec. Dantaldut ti prim ani iel unì urganisà Campionac talians te duta la spezialiteies dl sport dai schi nfin a ruvé ala urganisazion de majera mpurtanza di Campionac dl mond de schi alpin dl 1970. L club à sambën nce abù si mumënc de crisa y per curt tëmp iel nce stat n club paralel numinà Sella metù su a Urtijëi dl 2004 che cater ani do ie inò unì tëut ite dal Schi Club Gherdëina. Ntant à l schi club de plu sezions che lëura cun na cërta autonomia: schi alpin, schi nordich, biathlon, saut, combinata nordica, freeride. L snowboard se à dl 2005 destacà y à metù su n club autonom cun a cë Georg Rabanser.
Bele dai ani 1930 inant à Sëlva for inò abù y sustenì talënc jëuni dl sport dai schi, danter chisc n fovel de plu che ie ruvei à n suzes naziunel o nternaziunel nsci Ferdinand Glück, Hans Delago, Hans Nogler, Otto Glück, Oskar Mutschlechner, Franz Costa, Hans Vinatzer y pona plu tert Felix Denicolò, Gerhard Mussner, Heinrich Senoner, Carlo Senoner (campion dl mond de slalom dl 1966 a Portillo/Cile), Oswald Demetz, Willy Demetz, Arnold Senoner, Mauro Bernardi, Alex Giorgi, Werner Perathoner y Peter Runggaldier (vize-campion dl mond de juissa dl 1991 a Saalbach y prim tla Copa dl mond de Super-G dl 1995).
N grum d’autri ie nce ruvei tla scuadra naziunela taliana y à tëut pert a garejedes de Copa dl mond: Mauro Bernardi, Giorgio Callegari, Hermann Comploj, Oswald Kerschbaumer, Siegfried Kerschbaumer (prim tla Copa Europa dl 1980 y campion talian tla combinata), Ivan Mahlknecht (scuadra naziunela de “Freestyle“), Carla Delago (plu iedesc campionëssa taliana tla juissa y tl Super-G), Oskar Delago, Katiuscia Demetz, Leila Demetz, Ivan Marzola (campion talian de Super-G), Michela Marzola, Karl Mussner, Claudio Novelli, Alan Perathoner, Robert Perathoner, Uli Perathoner, Raimund Plancker, Florian Runggaldier (campion dl mond di maestri de schi), Hermann Runggaldier, Reinhard Schmalzl, Carla Valt, Miki Valt (scuadra naziunela de “Freestyle“) y Florian Plancker (paraolimpics) La campiunëssa Isolde Kostner de Urtijëi ie deventeda zitadina de Sëlva do se avëi maridà.

Presidënc dl Schi Club Gherdëina
Dr. Engelbert Senoner dala Posta dal 1946 al 1947
Dr. Enrico Scafone de Urtijëi dal 1947 al 1948 y dal 1950 al 1955
Engelbert (Bubi) Senoner da Dosses dal 1948 al 1949
Toni Schmalzl de Urtijëi dal 1949 al 1950
Dr. Wilfried Stuflesser dal 1955 al 1959
Dr. Hans Schenk dal 1959 al 1960
Tschuky Kerschbaumer de Monte Pana dal 1960 al 1963
Erich Demetz de Lina dal 1963 al 1970
Dr. Gianni Marzola dal 1970 al 1972
Arnold Demetz de Lina dal 1972 al 1979
Markus Malsiner dal 1979 al 2001
Roby Demetz dl Baga dal 2001 al 2005
Reinhard Schmalzl dal 2005 al 2010
Lidia Bernardi dal 2010 inant

La scoles de schi te Sëlva
La storia dla scoles de schi ie lieda a corda dopla cun la storia y l crëscer dl turism da d’inviern do i ani 1920 nfin ti ani 1950
Ti ani 1920 canche l ne fova mo tan che degun turism da d’inviern, fova nce la tecnica di schi mo al scumenciamënt y i puec che savova mpue da jì l ova mparà pra i saudeies sota l’Austria y acumpaniova cun i schi vel’fulestier su per nosta montes y nosc prei. Vel’seniëur dal muet univa bele ntlëuta cun n maester de schi da oradecà y perchël univel for plu y plu sentì l bujën de se mëter adum y de cialé de se cruzië ntës de acumpanië y de ti nsenië a jì cun i schi ai fulestieres.
Cialan do te de vedli protocoi dla lia dl turism (dal 1938Azienda di Soggiorno” y dant “Pro Loco”) iel plu iedesc da liejer che n se dajova ju cun l’urganisazion dla scola de schi. Nsci iel nteressant a liejer che dl ann 1953 ova l’azienda numinà l diretëur respunsabl dla scola de schi Franz Freund y dant sota l fascism fova l ann 1937 stat l podestà Vincenzo La Porta coordinadëur dla “Scuola nazionale di sci Val Gardena” che ova trëi sezions, una per uni luech. Diretëur fova n cër Adriano Dallago de Trënt (che fova nce unì numinà dala “Pro Loco”) y per curt tëmp Mario Scarpa. Permò dl 1956 ova i maestri de schi nstësc metù si diretëur Hansi Bernardi dl Fever.
Sëlva à abù na scola de schi regulera dal 1937 sota l inuem de “Scuola nazionale di sci Val Gardena” (nce sce mé sota forma de cunlaurazion danter plu maestri) y pona plu tert nce n valguna d’autra scoles. La prima scola paralela ie stata la Scola de Schi “Cimon de la Pala” che fova na scola metuda su dl 1969/70 (tl local ulache l ie al didancuei la ustaria La Gërva) da maestri nia patentei y che ntlëuta univa numinei “i abusivi” y che pona cun na sanatoria metuda a jì dala FISI fova unii regularisei dl 1971 y nsci ntegrei tla gran Scola de Schi de Sëlva, che ie pona resteda la sëula tl luech nfin dl 1999/2000 canche tres la liberalisazion dla lizënzes se à n valgun maestri de schi destacà y à metù su la “Scola de schi y snowboard 2000” y pona nce l “Zënter de training Peter Runggaldier” che à nce fat da scola de schi per n valgun ani.

Diretëures dla Scola de Schi y Snowboard Sëlva
Vincenzo La Porta (podestà) y Mario Scarpa dl inviern 1936/37
Adriano Dallago de Trënt dal 1937 al 1939
Emilio Comici dal 1939 al 1940
Alberto Andini dal 1940 al 1943
Franz Perathoner de Matie y Moz Demetz de Plan dal 1946 al 1948
Sepl Mussner da Costa dal 1948 al 1951
Viktor Perathoner de Matie dal 1951 al 1953
Franz Freund dal 1953 al 1956
Hansi Bernardi dl Fever dal 1956 al 1965
Erich Demetz de Lina dal 1965 al 1968
Nando Rudiferia de Vijo dal 1968 al 1973
Adolf Demetz de Lina dal 1973 al 1980
Andrea Mussner da Costa dal 1980 al 1996
Diego Bernardi dl Fever dal 1996 al 2006
Peter Runggaldier dal Ampezan dal 2006 al 2008
Flavio Prinoth dl hotel Else dal 2008 inant

Scola de Schi y Snowboard 2000
La Scola de Schi y Snowboard 2000 ie nasciuda tl inviern 1999/2000, metuda adum da 8 maestri che se ova destacà dala scola tradiziunela per mëter su na scola plu jëuna cun duc maestri de schi y snowboard. Ajache chësta fova una dla prima grupes de maestri che se destacova da na scola tradiziunela ala sambën abù tl prim vel’deficulteies per la lizënzes provinzieles, ma à nce descedà tl luech de gran descuscions y nce vel’stritoz sun l bujën de na segonda scola. Chësta scola ie chersciuda dassënn, tan da ruvé nce ëila a avëi ntan la sajon da d’inivern ntëur a 50 maestri (per la gran pert nia de Sëlva y feter mé mec de Gherdëina). Diretëur y iniziator dla “Scola 2000” ie dal scumenciamënt incà Konrad Senoner dl hotel Granvara che dij che chësta scola à si ponc de forza tl savëi duc plu rujenedes y de vester duc scialdi flessibli te si lëur a na maniera de vester boni de cuntenté d’uni sort de bujëns dl fulestier. La Scola de Schi y Snowboard 2000 fej pert de na rë de scoles che se tlama “PRADA Leading ski scools” deberieda cun Cortina d’Ampëz, San Murezzan (St. Moritz) y Verbier.

Top Ski School
Dl 2008 à monce giaurì n’autra scola nueva te n local dl hotel Laurin cun l inuem Top Ski School sota la direzion de Patrik Rudiferia de Vijo.