Sëlva, lecurdanzes da pludagiut

„Nosta Sëlva“

L liber “Nosta Sëlva” tla rujeneda de Gherdëina ie unì presentà al publich ai 19 de dezëmber 2010. La verscions per talian y per tudësch ie unides dates ora - cun n cuntenut smendrì, de dezëmber 2012. L se trata de na publicazion de valor y cun la truepa fotos (670 de ndut), dessegur nce na documentazion che resterà tla storia de nosc luech che se à mudà tan truep. Chësc liber ie unì dat ora dal Cunsëi de Furmazion de Sëlva y cuordinà dal dut. Rudolf Mussner. Finanzià iel unì dala Region Trentin-Südtirol, dal Assessorat ala mendranzes, dal Chemun de Sëlva y la Cassa Raiffeisen de Sëlva.

NOSTA SËLVA

Dal nridlamënt sun Plan de Frea a luech de turism renumà tla Elpes

dut. Rudolf Mussner
700 plates, 670 fotografies
L liber ie bele vendù ora.


SELVA GARDENA ATTRAVERSO I SECOLI

Dai primordi a rinomata stazione turistica

dott. Rudolf Mussner
Traduzione dal testo originale in ladino: Ludovica Pineider
416 plates, 670 fotografies
ISBN 978-88-907892-1-2
Dat ora dal Cunsëi de furmazion de Sëlva n cunlaurazion cun la lia per l turism de Sëlva
L liber possen cumpré tl Ufize turistich de Sëlva o l cumpré online.

WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

Von den ersten Besiedlungen zur touristischen Hochburg

Dr. Rudolf Mussner
Übersetzung: Deborah Vinatzer
416 plates, 670 fotografies
ISBN 978-88-907892-3-6
Dat ora dal Cunsëi de furmazion de Sëlva n cunlaurazion cun la lia per l turism de Sëlva
L liber possen cumpré tl Ufize turistich de Sëlva o l cumpré online.